s


ซิม ทู ฟลาย 399

ราคาซิม 399 บาท

  Non-Stop เต็มสปีด 6 GB นาน 10 วัน
  โทรกลับไทย – รับสาย เริ่ม นาทีละ 6 บ.
  ประเทศที่รองรับการใช้งาน คลิก

 • SIM2Fly เอเชีย&ออสเตรเลีย ราคา 399 บาท สามารถใช้เน็ตโรมมิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดที่ปริมาณ 6GB ภายในเวลา 10 วัน หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น กรณีใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ จะไม่สามารถใช้เน็ตได้
 • สามารถเปิดใช้ซิมครั้งแรกได้ที่ไทยหรือประเทศอื่นๆที่รองรับการใช้งาน SIM2Fly แต่หากประเทศที่เปิดใช้งานไม่อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ SIM2Fly ที่ซื้อจะไม่สามารถใช้เน็ตได้ โดยจะยังไม่เริ่มนับจำนวนวันใช้งานในแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิม
 • แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลาตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • ซิมที่เปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานเน็ตโรมมิ่ง กด *111*6# แล้วโทรออก
 • อินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาแพ็กเกจสิ้นสุด หากใช้แพ็กเกจเน็ต SIM2Fly ไม่หมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้
 • กรณีที่นำ SIM2Fly กลับมาใช้งานในประเทศไทยจะคิดค่าบริการตามโปรบาทหาร4 เพิ่มเติม คลิก
 • แพ็กเกจอื่นๆที่สมัครสำหรับใช้งานในประเทศไทย ไม่สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 277 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • เติมเงิน
  092-327-2270
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-330-7233
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-331-2572
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-331-4420
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-336-2143
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-337-9673
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-339-3005
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-345-0725
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-345-0804
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-345-4318
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-345-5308
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-0092
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-0234
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-0344
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-1035
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-1615
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-1896
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-2976
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-4780
  ซิม ทู ฟลาย 399
 • เติมเงิน
  092-346-5213
  ซิม ทู ฟลาย 399