s


ซิม ทู ฟลาย 899

ราคาซิม 899 บาท

  Non-Stop เต็มสปีด 6 GB นาน 15 วัน
  โทรกลับไทย – รับสาย เริ่ม นาทีละ 6 บ.
  ประเทศที่รองรับการใช้งาน คลิก

 • SIM2Fly ทุกทวีปทั่วโลก ราคา 899 บาท สามารถใช้เน็ตโรมมิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดที่ปริมาณ 6GB ภายในเวลา 15 วัน หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น กรณีใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ จะไม่สามารถใช้เน็ตได้
 • สามารถเปิดใช้ซิมครั้งแรกได้ที่ไทยหรือประเทศอื่นๆที่รองรับการใช้งาน SIM2Fly แต่หากประเทศที่เปิดใช้งานไม่อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ SIM2Fly ที่ซื้อจะไม่สามารถใช้เน็ตได้ โดยจะยังไม่เริ่มนับจำนวนวันใช้งานในแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิม
 • แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลาตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • ซิมที่เปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานเน็ตโรมมิ่ง กด *111*6# แล้วโทรออก
 • อินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาแพ็กเกจสิ้นสุด หากใช้แพ็กเกจเน็ต SIM2Fly ไม่หมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้
 • กรณีที่นำ SIM2Fly กลับมาใช้งานในประเทศไทยจะคิดค่าบริการตามโปรบาทหาร4 เพิ่มเติม คลิก
 • แพ็กเกจอื่นๆที่สมัครสำหรับใช้งานในประเทศไทย ไม่สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 299 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น
 • เติมเงิน
  092-371-8405
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-371-8715
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-373-3475
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-384-9384
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-384-9426
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-0727
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-0896
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-1002
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-3005
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-4234
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-5753
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-8213
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-385-8332
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-386-2985
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-386-4390
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-386-4569
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-386-5122
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-386-8047
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-387-0081
  ซิม ทู ฟลาย 899
 • เติมเงิน
  092-387-0244
  ซิม ทู ฟลาย 899