s


ซิม ทู ฟลาย 899

eSIMราคาซิม 899 บาท

  Non-Stop เต็มสปีด 6 GB นาน 15 วัน
  โทรกลับไทย – รับสาย เริ่ม นาทีละ 6 บ.
  ประเทศที่รองรับการใช้งาน คลิก
  เช็คมือถือและอุปกรณ์ที่รองรับ คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติม eSIM คลิก

 • ลูกค้าต้องโหลดหมายเลข esim ลงเครื่องเองโดย Scan QR Code ***สินค้าไม่สามารถส่งได้***
 • SIM2Fly เอเชีย&ออสเตรเลีย ราคา 399 บาท สามารถใช้เน็ตโรมมิ่ง ด้วยความเร็วสูงสุดที่ปริมาณ 6GB ภายในเวลา 8 วัน หลังใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนดสามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุด 128 Kbps ตามระยะเวลาใช้งานแพ็กเกจ
 • แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น กรณีใช้งานประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ จะไม่สามารถใช้เน็ตได้
 • สามารถเปิดใช้ซิมครั้งแรกได้ที่ไทยหรือประเทศอื่นๆที่รองรับการใช้งาน SIM2Fly แต่หากประเทศที่เปิดใช้งานไม่อยู่ในเงื่อนไขแพ็กเกจ SIM2Fly ที่ซื้อจะไม่สามารถใช้เน็ตได้ โดยจะยังไม่เริ่มนับจำนวนวันใช้งานในแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิม
 • แพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งเริ่มนับวันใช้งานเมื่อมีการเชื่อมต่อเน็ตที่ต่างประเทศครั้งแรก โดยระยะเวลาของแพ็กเกจนับแบบครบ 24 ชั่วโมง เริ่มนับจากวันและเวลาตามระบุใน SMS ยืนยันการเริ่มใช้งานแพ็กเกจ
 • ซิมที่เปิดใช้แล้วจะต้องนำไปใช้งานครั้งแรกที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน (เฉพาะประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของแพ็กเกจที่ซื้อ) หากไม่มีการใช้งานที่ต่างประเทศภายใน 60 วัน จะไม่สามารถใช้งานแพ็กเกจเน็ตโรมมิ่งที่มาพร้อมซิมได้ ต้องซื้อแพ็กเกจเสริมใหม่
 • สามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานเน็ตโรมมิ่ง กด *111*6# แล้วโทรออก
 • อินเทอร์เน็ตจะสิ้นสุดการใช้งานอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาแพ็กเกจสิ้นสุด หากใช้แพ็กเกจเน็ต SIM2Fly ไม่หมด ไม่สามารถนำกลับมาใช้ในประเทศไทยได้
 • กรณีที่นำ SIM2Fly กลับมาใช้งานในประเทศไทยจะคิดค่าบริการตามโปรบาทหาร4 เพิ่มเติม คลิก
 • แพ็กเกจอื่นๆที่สมัครสำหรับใช้งานในประเทศไทย ไม่สามารถนำไปใช้ที่ต่างประเทศได้
+ เพิ่มเติม-
ค้นหาจาก
หมายเลข
ระบุตัวเลขที่ต้องการ
- -

ตัวเลขที่ต้องการ
ตัวเลขที่ไม่ต้องการ

ผลรวม
ผลการค้นหา 277 เบอร์ ซื้อจากออนไลน์เท่านั้น (เช็คมือถือและอุปกรณ์ที่รองรับ คลิก
รายละเอียดเพิ่มเติม eSIM คลิก)
 • เติมเงิน
  092-578-3871
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-578-9316
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-579-7063
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-580-1862
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-580-7341
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-580-7413
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-582-8618
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-582-9657
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-0209
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-4871
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-6016
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-7367
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-7941
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-8273
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-583-9570
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-585-4793
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-585-7815
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-586-0131
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-586-6498
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM
 • เติมเงิน
  092-586-8570
  ซิม ทู ฟลาย 899 eSIM